Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Ban lãnh đạo:

     1. Ông Trần Ngọc Cường – Giám đốc

     Điện thoại: 0912.044.390

     Email: 

    

     2. Ông Hoàng Gia Khánh -  Phó giám đốc

     Điện thoại: 0944.457.098

     Email: hoangkhanh@gmail.com

          khanhhg.sonn@phutho.gov.vn

     3. Ông Trần Đăng Hùng - Phó giám đốc

     Điện thoại:0984.121.284

     Email: danghung886@gmail.com

         hungtd.sonn@phutho.gov.vn

     II. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc

     1. Phòng Hành chính tổng hợp:

     Ông Đinh Tấn Quyền  – Trưởng phòng

       Điện thoại: 0914.722.063

       2. Phòng khoa học và hợp tác quốc tế:

      Ông Nguyễn Hữu Trường  – Trưởng phòng

       Điện thoại: 0376.466.706

      Email: nguyenhuutruong90@gmail.com

     3. Phòng Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên

     Ông Trần Quang Thường – Phó trưởng phòng

     Điện thoại: 0364.374.544

     Email;family2008tqt@gmail.com

      4. Đội chuyên trách bảo vệ rừng:

      Ông Nguyễn Phong Tuyến - Đội trưởng

      Điện thoại: 0399.497.827

      Email: tuyennguyenphong@gmail.com

     5. Trung Tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ du lịch sinh thái:

     1. Ông Trần Đăng Hùng - Giám đốc

     Điện thoại:0984.121.284

     Email: danghung886@gmail.com

     2. Nguyễn Văn Tâm  - Phó giám đốc

     Điện thoại:0969.763.991

     Email: tamvqg80@gmail.com

     6. Vườn Quốc gia Xuân Sơn

    Email.vuonquocgiaxuansonsnnpt@gmail.com

   Website : vuonquocgiaxuanson.com.vn

Liên kết - Đối tác