Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023 Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Hoàng Gia Khánh      Phó giám đốc      SĐT: 0946.042.098

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Hữu Trường       Trưởng ca              SĐT: 0376.466.076

Hà Thị Huệ                      Thành viên             SĐT: 0966.417.446

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái           

Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR Xuân Sơn

1

Nguyễn Văn An

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0975.631.444

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0392.692.999

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0392.695.788

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0836.895.333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

24/11/2023
đến 7h30 ngày 27/11/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Hoàng Văn Kiếm

0325.050.982

Thành viên

Chú ý:

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác