Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 17/11/2023 đến ngày 20/11/2023 Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Trần Đăng Hùng      Phó giám đốc        SĐT: 0984.121.284

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Ngọc Thuận       Trưởng ca              SĐT: 0389.522.483

Nguyễn Thị Hường          Thành viên             SĐT: 0378.520.197

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái           

Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171

Nguyễn Văn Tâm                     Thành viên             SĐT: 0969.763.991

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR Xuân Sơn

1

Phùng Xuân Hiếu

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0984.915.639

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Triệu Văn Lâm

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0984.440.015

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phạm Quý Phong

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0389.984.115

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Đặng Văn Phú

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0983.415.704

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0836.895.333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

17/11/2023
đến 7h30 ngày 20/11/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Hoàng Văn Kiếm

0325.050.982

Thành viên

Chú ý:

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác