Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023 Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Hoàng Gia Khánh    Phó Giám đốc        SĐT: 0946.042.098

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Phong Tuyến      Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827

Nguyễn Thị Huệ              Thành viên             SĐT: 0376.210.132

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái           

Nguyễn Văn Tâm           Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương         Thành viên             SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR Xuân Sơn

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0978.980.755

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phạm Quý Phong

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0987.984.115

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Đặng Văn Phú

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0983.415.704

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0973.921.163

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

11/8/2023
đến 7h00 ngày 14/8/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý:

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác