Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 26/05/2023 – 29/05/2023 Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Hoàng Gia Khánh              Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0946.042.098

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827

Nguyễn Thị Huệ                        Thành viên             SĐT: 0376.210.132

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái        

Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Nguyễn Văn An

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0975.631.444

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0392.692.999

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Thanh Bình

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0974.154.451

Trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

0392.695.788

Thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0836.895.333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 17h00 ngày

26/05/2023
đến 7h00 ngày 29/05/2023

0914.145.268

Trưởng ca

2

Phạm Minh Điền

0976.817.812

Thành viên

Chú ý:

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

Hoàng Gia Khánh

BAN CHỈ HUY PCCCR

 PHÓ TRƯỞNG BAN
 

 

Nguyễn Phong Tuyến

 

 

 

  

 

 

 

Liên kết - Đối tác