Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Lịch làm việc

 

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR

 

        Số: 04/TB - BCHBVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

                      Tân Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827

Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái        

Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171

Hà Thị Thảo                               Thành viên             SĐT: 0336.215.090

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Đặng Văn Phú

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0983.415.704

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Triệu Văn Lâm

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0984.440.015

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phạm Quý Phong

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0987.984.115

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0978.980.755

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0836.895.333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 17h00 ngày

03/02/2023
đến 7h00 ngày 06/02/2023

0914.145.268

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

                 

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 PHÓ TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Trần Quang Thường

 

 

 

 

Liên kết - Đối tác