Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Lịch làm việc

 

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR

 

        Số: 01/TB - BCHBVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

                      Tân Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Trần Quang Thường                  Trưởng ca              SĐT: 0383.036.214

Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái        

Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0969.822.240

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phạm Quý Phong

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0987.984.115

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0973.921.163

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0392.692.999

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

06/01/2023
đến 7h00 ngày 09/01/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

                 

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

BAN CHỈ HUY PCCCR

 PHÓ TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Nguyễn Phong Tuyến

 

 

 

 

 

Liên kết - Đối tác