Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Lịch làm việc

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR

        Số: 03/TB - BCHBVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

                     Tân Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Phạm Văn Long Chức vụ: GĐ SĐT: 0944.457.035

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Đinh Tấn Quyền Trưởng ca SĐT: 0914.722.063

Vũ Thị Hiệp Thành viên SĐT: 0979.616.887

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái

Hà Thị Thảo Trưởng ca SĐT: 0336.215.090

Nguyễn Văn Tâm Trưởng ca SĐT: 0969.763.991

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Nguyễn Văn An

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0975.631.444

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0978.158.858

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0392.695.788

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0973.921.163

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0392.692.999

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

27/01/2023
đến 7h00 ngày 30/01/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

                 

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

 

 

 

 

Liên kết - Đối tác